Taşkın inşaat nedeniyle doğan zarardan taşkın inşaatın müteahhi-dinin “haksız fiil”, arsa sahibinin ise MK. 730,725 ve 738 hükümlerine göre, müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları-

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 23.1.1981 gün ve 1980/11363 Esas, 1981/451 Karar sayılı ilamı: (...Bu davada öncelikle davalının husumet ve zamanaşımı savunması üzerin-de durulması gerekmektedir. 1- Davalı, “113 parsel sayılı taşınmazın maliki olmadığ ...