Bilirkişi incelemesi yapılarak önceki Medeni Kanunun (743 sayılı Türk Kanunu Medenisi) 152. madde hükmü de dikkate alınmak suretiyle taşınmazların edinildiği tarihteki tarafların bu malların alımındaki "katkı oranları" bulunmak, daha sonra söz konusu taşınmazların "dava tarihindeki" rayiç değerleriyle davacının katkı oranı çarpılmak suretiyle "katkı payına dayalı alacak" miktarı bulunmasının gerekeceği-

Dava başlangıçta davalı adına kayıtlı taşınmaz yönünden tapu iptali-tescil, davalının zilyetliğinde bulunan bir diğer taşınmaz yönünden mülkiyetin tespiti istemiyle açılmış ise de; 19.12.2005 tarihli ıslah dilekçesiyle; ilk talebin kabulü mümkün olma ...