Dava katılma alacağı isteğine ilişkin olup bu tür davalarda TMK'nun 239/2.maddesi uyarınca karar tarihinden geçerli olarak faize hükmedilmesi gerekeceği-

Davacı vekili, müvekkili ile müteveffa Güzin’in 1988 yılında evlendiklerini, eşin 2006 yılında öldüğünü, evlilik birliği içerisinde alınan  26183 Ada  10 nolu parsel üzerindeki  12 numaralı bağımsız bölümü satın aldığını,  vekil edenin  taşınmazın al ...