Dava dışı anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri olan davalıların şirketi zararı uğrattıkları iddiasına dayalı olarak zararın tespiti ve belirlenecek olan miktarın davalılardan tahsili ile şirkete ödenmesi istemine ilişkin davada, bilirkişi raporlarında emsal alınan taşınmazlar ile dava konusu yerin konumu, alt yapısı gibi özellikleri değerlendirilmeksizin, keşif icra edilmeksizin emsal alınan taşınmazlar ile dava konusu taşınmaz arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmadan ve henüz satış ilanında bulunan ve fakat satışı yapılmayan taşınmazlar emsal alınarak hazırlanan raporlara değer verilmesinin hatalı olduğu- “Farklılaştırılmış teselsül ilkesine” ilişkin yeni bir düzenleme getiren 6102 s. TTK 557 uyarınca, hiç bir yönetim kurulu üyesinin kendisinin sebep olmadığı zararlardan sorumlu olmayacağı- Sorumluluğun dış ilişkide kişisel kusurun varlığına bağlı olduğu-  Aynı zarardan birden fazla yönetim kurulu üyesi kusurlu ise, zararın tamamından müteselsil sorumluluklarının devam edeceği, ancak zararın ortaya çıkmasında tek bir üyenin kusuru varsa kural olarak diğer üyelerin dış ilişkide sorumluluktan kurtulacağı- Dava konusu taşınmazın satışı için alınmış bir yönetim kurulu kararının varlığı anlaşılamamış olup, taşınmaz satışının da tek imza ile yapıldığı görüldüğünden, mahkemece eksiklikler incelenerek, TTK. mad. 557/1 uyarınca yönetim kurulu üyelerinin tamamının mı, yoksa bir kısmının kusuruyla mı zararın ortaya çıktığı belirlenerek her bir yönetim kurulu üyesinin sorumlu olacağı miktar tartışılıp değerlendirilmesi gerektiği-

Taraflar arasında görülen davada ... Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 18.10.2017 tarih ve 2015/577 E. - 2017/668 K. sayılı kararın davalılar vekili ve katılma yoluyla davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esast ...