Aynı davada taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabileceklerinden, mahkemece, HMK'nun 176/2. maddesi gözetilerek ikinci ıslah talebinin reddi ile hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KA ...