Belli bir süreyi kapsayan imtiyaz sözleşmeleri, süre uzatımı talep edilmediği takdirde, sürenin bitimi ile son bulacağı; bu takdirde, tüm tesisler ile tüm taşınır ve taşınmaz mallar her türlü borç ve taahhütlerden ari olarak Devlete bedelsiz olarak geçeceği ve taraflar arasındaki sözleşmenin devamı süresince Türk Medeni Kanunu'nun 712. maddesinde düzenlenen zamanaşımı süresinin işlemeyeceği-

Taraflar arasında görülen davada; Davacı, davalı şirketin imtiyaz sözleşmeleri ile elektrik üretim, iletim ve dağıtım ve ticaretini yaptığını, hizmetin gereği olarak satın alınan 63 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetinin Hazine adına, intifasının dav ...