İİK.nun 150/ı ve buna bağlı olarak uygulanacak olan 68/b maddesi bankalar lehine düzenlemeleri içermekte olup, kurumsal ve ciddi bir yapıya ve Devletin sıkı denetimine tabi olan bankalar ve kredi veren kuruluşlar yönünden yapılan bu düzenlemelerin, herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi alacaklı için de uygulanacağının kabulü ağır sonuçlara yol açabileceğinden bu düzenlemelerin banka ve kredi veren kuruluşlar yönünden olup, diğer gerçek ya da tüzel kişiler yönünden uygulanma imkanının olmadığı-

Alacaklı Mogaz Petrol Gazları AŞ. vekili tarafından borçlu Palmiye Turizm ve Tic. Ltd. Şti.  hakkında 10.11.2005 tarihli ipotek belgesine dayalı olarak bayilik ilişkisinden doğan alacağın tahsili amacıyla ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız i ...