Dava konusu taşınmazın niteliğine göre emsal kira sözleşmeleri araştırılmayıp, rayiç kira belirlenmeyip, somut deliller toplanmayıp, hükme esas alınan bilirkişi raporu soyut ve genel ifadeli olup; diğer yandan, bir kısım davalılar süresi içerisinde zamanaşımı def'inde bulunmuş olup, mahkemece, bu zamanaşımı def'ileriyle ilgili değerlendirme yapılmadan ve hükme elverişli olmayan rapor dikkate alınarak hüküm kurulmaması gerekeceği-

Dava dilekçesinde  25.652 TL ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın davalılardan H. yönünden atiye terk edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına, bir kısım davalılar yönünden reddi ve kı ...