22. HD. 11.02.2019 T. E: 2016/4811, K: 2907-

Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili, müvekkilinin tek işvereninin EGO Genel Müdürlüğü olduğu halde sigorta giriş ve prim ödemelerinin muvazaalı olarak diğer davalı tarafından yapıldığını, davalılar arasında akdedilen idari şartnameler ile işçi ücret ...