HMK. mad. 109/2 hükmüne göre kısmi dava açılması yasaklanmış iken bu maddenin 01.04.2015 tarih ve 6644 sayılı kanunla ilga edilmiş olup artık kısmi dava açma yasağının kalktığı- Usul hükümlerinin yayımlandığı anda yürürlüğe girdiği- Her ne kadar karar verildiğinde anılan usul hükmü yürürlükte ise de, henüz derdest olan eldeki davada da uygulanmasının dairenin yerleşmiş uygulaması olduğu-

Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. D ...