Kıdem tazminatı, ücret, asgari geçim indirimi ve yıllık izin alacakları "belirsiz alacak davası"na konu olamayacağı, bu davanın açılması halinde, mahkemece "hukuki yarar yokluğu"ndan davanın reddinin gerektiği- İş sözleşmesinde ücretin kararlaştırılmadığı hallerde; ücretin miktarının, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ya da meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin niteliği, iş sözleşmesinin türü, işyerinin özellikleri, emsal işçiler o işyerinde ya da başka işyerlerinde ödenen ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirleneceği ve feshin kesinleştiği tarih itibariyle ücretin tespiti, emsal ücret araştırması yapılarak belirlendikten sonra, dava konusu fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının hesaplanması gerektiği-

Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davanın ...