Deprem teminatını da içeren işyeri sigorta poliçesi kapsamında tazminat istemi-
Taraflar arasındaki işyeri sigorta poliçesi nedeniyle tazminat istemi-
İşyeri sigorta sözleşmesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemi-
İşyeri sigorta poliçesi gereği sigortalısına ödeme yapan davacının ödediği bedelin rücuen tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin dava haksız fiilden kaynaklandığından, görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu-
İş yeri sigorta sözleşmesine dayalı rücuan tazminat istemi-
Mahkemece, 818 Sayılı BK’nın 133. maddesinde zamanaşımını kesen sebepler açıkça belirtilmiş olup davacı sigortalının ihtarname (17.01.2012 tarih ve 0554 yevmiye numaralı) göndermesi, davalı sigorta şirketi tarafından ödenebilir ücretin .......... TL olarak tespit ettiklerini, bu ücretin sigortalıya bildirilmesine rağmen sigortalının bugüne kadar bu ödemeyi kabul etmediği yönündeki savunmaları, davalı sigorta şirketinin davacıyı oyalamaya yönelik bir tutum sergileyip sergilemediği, davacı tarafından açılan hasar tespit davalarının zamanaşımını kesip kesmeyeceği, dava konusu olayda zamanaşımını kesen sebeplerin bulunup bulunmadığı, buna göre ıslah edilen kısım yönünden zamanaşımı süresinin dolup dolmadığı göz önünde bulundurularak ıslah edilen kısım yönünden davalı tarafın süresinde ileri sürdüğü zamanaşımı def’i değerlendirilmesi gerekirken bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesinin usul ve yasaya aykırı olduğu-
İşyeri sigorta poliçesinden kaynaklanan ve halefiyete dayanılarak sorumlu kişi aleyhine (haksız fiil failine) açılan rücuen tazminat istemine ilişkin davada; davacı sigorta şirketi olup, davacının sigortalısı ile davalının tacir olduğu, ticarethane, fabrika yada ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler ticari sayılacağından, sigortalı ve davalının tacir olması sebebiyle tüm fiil ve işlemlerinin de ticari iş mahiyetinde olacağı, taraflar arasındaki ilişkiye ticari hükümlerin uygulanacağı ve dava konusu olayın tacirler arasında haksız eylemden kaynaklandığından, davaya bakma görevinin de Asliye Ticaret Mahkemelerine ait olduğu-
Rücuen tazminat davası-
Yetki itirazının da görevli mahkemece değerlendirilmesi gerektiği, itirazın iptali davasına bakan mahkemece görevsizlik kararı verildiği halde, yetki hususu da incelenerek yetkisizlik kararı verilmesinin hatalı olduğu-
Mahkemece, çözümü teknik bilgiye dayalı bir konuda, uzman bilirkişi tarafından düzenlenen gerekçeli rapora itibar edilmeden ve mevcut duruma göre de bilirkişi raporundaki kusur durumunun olayın oluşuna uygun düştüğü gözetilmeden yazılı olduğu şekilde yanılgılı değerlendirme ile hüküm tesisinin isabetli olmadığı-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.