Yargılamanın yenilenmesi talep edilen .................. İcra Hukuk Mahkemesinin kararı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte imzaya itiraza ilişkin olup, bu karar hakkında yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulmasının mümkün olmadığı, o halde, mahkemece, yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar verilmesi gerekeceği-
Yargılamanın iadesi sebeplerinin hangisinin esas alındığı ve süreye ilişkin hangi bendin uygulandığı yeterince açıklanmadan 3 aylık süre geçtiğinden bahisle davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektiği-
Nüfus kayıtlarının davacının talebi gibi düzeltilebilmesi için öncelikle gerçek anne-babanın, dolayısı ile soybağının tespit edilmesi gerekeceğinden, gerçek anne ve babanın tespitine ve soybağının kurulmasına dair istemin çözümünün öncelik taşıması nedeniyle, her iki davanın birlikte açılması halinde görevli mahkemenin aile mahkemesi olacağı-
Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; 30.01.2018 tarihinde işe iade istemiyle açılan davada, Bölge Adliye Mahkemesince 05.11.2019 tarihinde ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddine kesin olmak üzere karar verilmesinden sonra davacı vekilinin 20.03.2020 tarihli dilekçesi ile yargılamanın iadesini talep ettiği dikkate alındığında; yargılamanın iadesi isteminin ilk derece mahkemesince mi yoksa Bölge Adliye Mahkemesince mi değerlendirilmesi gerektiği-
İİK.’nın 337/a maddesinde düzenlenmiş bulunan “ticareti terk suçu”nun ticaret şirketi temsilcileri tarafından işlenemeyeceği-
İtirazın iptali davasının, dava şartı arabuluculuk kapsamına girmediği-
Kötü niyet iddiası araştırılırken, davalının tescilin yolsuz olduğu ve taraflar arasında­ki uyuşmazlığı genel hayat tecrübelerine ve hayatın olağan akışına göre bi­lip bilemeyeceği veya normal bir insanın sarfetmesi gereken dikkati sarf et­seydi, yolsuzluğu bilebilecek durumda olup olmadığı, diğer yandan basiret­li iş adamı gibi davranıp davranmadığı göz önünde bulundurulmasının gerekeceği-
........... Üniversitesince, ilgili dosyada bilirkişilik yapan öğretim üyeleri hakkında ceza soruşturması açılmasına gerek olmadığına ilişkin karara karşı talep edenler vekilince idare mahkemesine itiraz edildiği ve ............ İdare Mahkemesi’nin ............. esas sayılı dosyası üzerinden talebin incelemesine devam edildiği anlaşılmakta olup mahkemece, idare mahkemesindeki davanın sonucunun eldeki davaya etkisi nedeniyle bekletici mesele yapılarak, idare mahkemesinin dava dosyasının karara bağlanması ve kesinleşmesinin beklenmesi ve sonucuna ve dosya kapsamına göre bir karar verilmesi gerekeceği-
Davacılar vekili tarafından icra takip dosyasından örnek alındıktan sonra ihalenin feshi davası ve temyize konu yargılamanın yenilenmesi davası ikame edilmiş olup mahkemece, davacıların öğrenme tarihinin davacılar vekilinin icra dosyasından dilekçe sunarak dosyadan suret aldığı tarih olduğu ve yargılamanın yenilenmesi talebinin süresi içerisinde yapıldığının kabulü ile davanın kaldığı yerden devam edilerek işin esası hakkında bir karar verilmesi gerektiği-
İlamlı takipte memur muamelesini şikayete ilişkin kararlar hakkında yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulmayacağı-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.