Davanın takip edilmemesi nedeniyle verilen “davanın açılmamış sayılması” kararının usule ilişkin bir karar olup, uyuşmazlığın esasını çözüme bağlayan ve mahkemenin o işten mutlak anlamda el çekmesi sonucu doğuran nitelikte bir karar olmadığı–
Çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve eski hale getirme bedelinin tahsili isteklerine ilişkin davanın hükmedilmesi istenen eski hale getirme bedeli üzerinden harç ödenmek suretiyle açıldığı, el atmanın önlenmesi yönünden harç yatırılmadığı gibi, yargılama sırasında da bu yönden harç ikmali yapılmadığı anlaşıldığından, davada ileri sürülen isteklerden el atmanın önlenmesi isteği ile ilgili olarak keşfen saptanan ya da saptanacak dava değeri üzerinden peşin harcın alınması, bu zorunluluk yerine getirildiği takdirde davaya devam edilmesi gerekeceği-
Akde aykırılık nedeniyle sözleşmenin feshi ve kiralananın tahliyesi istemi-
8. HD. 22.10.2018 T. E: 2016/13683, K: 17613-
3. HD. 30.10.2018 T. E: 2017/945, K: 10746-
Yanların her ikisinin de kendilerine ait daireleri başkalarından mevcut haliyle satın aldıkları dosya kapsamı ile sabit olup, projeye ay­kırılığın oluşmasında taraflara kusur yükletilemez ise de, bağımsız bölümleri satın almaları sırasında, projeye uygun olup olmadığı ko­nusunda yeterli özeni gösterdiklerininde söylenemeyeceğinden bunun hukuki sorumluluğunun tek bir tarafa yükletilmesi hak ve nesafet ilkeleriyle bağdaşmayacağı, bu durumda komşu bağımsız bölüm maliklerinin mülkiyetten kaynaklanan haklarını kullanırken karşılıklı fedakarlıkta bulunmaları yapılması gerekli işlere ve doğan zararın giderilmesine yararlanmaları ölçüsünde katılmalarının en uygun çözüm olacağı-
Tapu kaydına karşı, tanık ifadelerine dayanarak elatmanın önlenmesi konusunda karar verilemeyeceği –
Hor kullanma tazminatı ve eski hale getirme bedeli istemi-
Çaplı taşınmaza yönelik elatmanın önlenmesi ve kal istemi-
Ortak alana müdahalenin men'i ve eski hale getirme isteminde bahçeye davalı tarafından yol açmak suretiyle yapılan müdahalenin önlenmesini de istedikleri, bilirkişi raporu içeriğinden davalının ortak kullanım alanı olan bahçeye projeye aykırı olarak yaya yolu açtığı tespit edildiği mahkemece davanın kabulüne denildiği halde yaya yolunun kaldırılması talebiyle ilgili olarak hüküm kurulmamış olmasının usul ve yasaya aykırı olduğu-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.