Davacının, yazılı ya da sözlü kira sözleşmesine dayanmaksızın takip talebinde dayandığı belgeler (kooeratif yönetim kurulu kararı) ile davalının İİK.269/a maddesine dayalı olarak tahliyesini isteyemeyeceği-
Her ne kadar davalı cevap dilekçesinde ödeme belgesi ibraz etmemiş ise de ödeme belgesi borcu sona erdiren özelliği nedeniyle yargılamanın her aşamasında ileri sürülebileceğinden, davalının temyiz dilekçesine ekli Nisan ve Mayıs aylarına ait ödeme dekontu davacıya sorulup, beyanı alınarak sonucuna göre karar verilmek üzere kararın bozulması gerekeceği-
Mahkemece tarafların sulh anlaşması ile belirledikleri karşılıklı edimler hüküm altına alınarak sulh anlaşması doğrultusunda karar verilmesi gerekeceği-
Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesi gereğince konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla 1 yıl için uzatılmış sayılacağı-
Kira sözleşmesine konu olan taşınmazın “tarla” olması halinde, “hasılat kirası” hükümlerine göre –ve kiracıya 60 günlük ödeme süresi tanınarak– uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekeceği-
TBK. mad. 315 gereğince temerrüte dayalı tahliye davasında davalıya gönderilen ihtarnamede 30 günlük ödeme süresi verilmesi gerekirken 1 aylık süre verildiğinden ihtarın usulüne uygun olmadığı-
İki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi istemi-
Temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve alacak istemi-
Temerrüt nedeni ile tahliye ve alacak istemine ilişkin davanın sulh hukuk mahkemesinde;  ecr-i misil alacağına yönelik davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği- Görevin yargılamanın her aşamasında resen gözetilmesi gerektiği-
İflasın ertelenmesi istemi sebebiyle mahkemece verilen tedbir kararından sonra takip yapılamayacağı- Yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe kefalet sözleşmesinin geçerli olmayacağı-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.