-7176 s. Kanun'un 21. maddesi ile- 2492 s. Kamulaştırma Kanunu'na eklenen geç. mad. 14 c:1'de yer alan "... mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamaz." ibaresinin (ve bu nedenle uygulama imkanı kalmayan anılan cümlenin kalan kısmının) iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı-

Fiili bir müdahale nedeniyle mülkiyet hakkı ihlal edilmiş malikin bu zararın telafi edilmesi amacıyla hükmedilmiş bedel veya tazminat alacağına ilişkin mahkeme kararının icra takibine konu olabilmesi için kesinleşmiş olması şartının aranmasının, malik lehine hükmedilen bedel veya tazminata kavuşmanın gecikmesine neden olmak suretiyle malike karşı aşırı bir külfet yüklemekte ve kamu yararı ile kişisel yarar arasındaki adil dengeyi malik aleyhine bozmakta olduğu ve bu durumda devlete olan güven duygusunun zedeleneceği ve hukuki güvenlik ilkesinin ihlal edilmiş olacağı-

Bknz: 7 Mayıs 2021 Tarih ve 31477 Sayılı Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesi 04.02.201 T. E: 2019/89, K: 2021/10