İşten ayrılma kodu bildirimi- Tespit davası- Eda davası- Dava şartı- Davanın konusuz kalması- Hukuki yarar-

Davacı tarafça, "işten ayrılış bildirgesinde işten ayrılış neden kodunun -29- olarak gösterilmesinin mağduriyetine neden olacağı" iddia edilerek "işten ayrılma kodu bildirimi işleminin haksız olduğunun tespiti ve iptali" talep edilmiş ise de; dava tarihi itibarı ile herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığı, buna ilişkin somut bir delil sunulmadığı gibi, somut bir vakaya da dayanılmadığı, taraflar arasındaki alacak davasında da kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti yönünden davanın kabulüne karar verildiği ve kararın istinaf edilmeksizin kesinleştiği anlaşıldığından, dava tarihi itibariyle eda davası yerine, tespit davası açılmasında hukuki yarar bulunmadığı-