Yetki Kaydı- Kefil-

Yetki Kaydının Kefile Etkisi

Genel kredi sözleşmesinde banka şubesi ile banka genel müdürlüğünün bulunduğu yerin yetkisinin kabul edildiği, yetki kaydının kefili bağlayacağı-

19. HD. 25.02.2014 T. 17200/3680

Banka ile tacir gerçek kişi arasında düzenlenen ticari nitelikte kredi sözleşmesinde yer alan yetki şartının geçerli olduğu ve bu yetki şartının sözleşmenin müteselsil kefillerini de bağlayacağı-

19. HD. 20.03.2017 T. 7550/2233

Dava konusu icra takip dayanağı genel kredi sözleşmelerinin ticari nitelikteki sözleşmelerden olduğu, davalıların kefil olarak imzaladıkları takip dayanağı genel kredi sözleşmelerinde Antalya mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğuna ilişkin hüküm bulunduğu, sözleşmedeki bu yetki şartı 6102 sayılı TTK'nda hükme bağlanan ticari teselsül karinesi ve kefaletin fer'iliği gereği davalıları bağladığından ve icra takibi de sözleşmede belirtilen Antalya icra dairesinde yapılmış olduğundan yetkili icra dairesinde takip yapılmasına ilişkin dava şartının eldeki davada gerçekleşmiş olacağı-

19. HD. 19.11.2015 T. 4766/15190

Davalının tarihli genel kredi sözleşmesinde imzasının olduğu ve sözleşmeninde ilk sayfasında kredi limitinin belirtilmiş olması nedeniyle söz konusu sözleşmenin davalı kefil yönünden geçerli olduğu ve bu davalının belirtilen limitle ve kendi temerrüdünün hukuki sonuçlarından sorumlu olduğu-

19. HD. 09.05.2019 T. 4989/3059

Benzer yöndeki kararlar;

Aksi yönde karar;

Borçlu gerçek kişiler ile alacaklı arasında yapılan yetki sözleşmelerinin geçersiz olduğu (HMK. mad. 17)-

12. HD. 19.06.2019 T. 2116/10662