Kambiyo senedi- Takip- Birleşme

Somut olayda; dava dışı keşideci borçlu aleyhine 05.05.2017 tarihinde 08.09.2016 keşide tarihli senetlere dayanarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibin kesinleştiği, takip devam ederken borçlunun şahıs şirketinin tüm varlık, borç, hak ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle tasfiyesiz bütün halinde devir yolu ile birleşme kararı alındığı, birleşmenin 27.10.2017 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlandığı, birleşme sözleşmesine dayanılarak kambiyo senedinde imzası olmayan ve takipte de taraf olmayan 3. kişinin kambiyo senedine özgü takipte borçlu olarak eklendiği görüldüğünden, birleşme ve birleşmenin taraflara getireceği hak ve yükümlülükler yargılama yolu ile belirlenmeden kambiyo takibinde borçlu olarak yer almayan birleşilen 3. kişiye dosya borcunu ödemesi için muhtıra gönderilmesi ve bu muhtıraya dayalı olarak yapılan haciz ve satış işlemlerinin hukuka aykırı olduğu-

Davalı alacaklı tarafından dava dışı borçlu hakkında başlatılan kambiyo takipleri nedeniyle icra dosyalarından taraflarına gönderilen muhtıra ile icra dosyasına borçlu olarak eklenen davacı borçlu şirket vekilince dava dilekçesinde; davacı borçlu şirketin takibe konu senetlerde keşideci, ciranta, aval veren ya da kefil olarak hiçbir sıfatı ve senetler üzerinde imzasının bulunmamasına, takip konusu senet borçlusu olarak keşideci Mahmut Kemal Fettahoğlu'nun imzasının olmasına, bonoda, takip talebinde ya da ödeme emrinde taraflarının borçlu sıfatıyla gösterilmemesine rağmen dosyaya borçlu sıfatı ile kaydedilerek şirket adına kayıtlı ve şirkete ait olan tüm taşınmazların haczine karar verildiği ve satış işlemlerine başlanıldığı…

Devamı için tıklayınız…