İpotek Hakkının Bölünmezliği İlkesi-

İpotek hakkının bölünmezliği ilkesi gereğince alacaklı, ipotek ile teminat altına almak istediği tüm alacağını aynı takip dosyasından talep belirterek ipoteğin paraya çevrilmesini talep etmesi gerektiği, bunun sebebinin, takip konusu taşınmazın satışı gerçekleştiğinde taşınmazda yer alan ipoteğin çözülerek teminat oluşturmaktan çıkması olduğu, yine dosya borcunun ödenmesi nedeniyle ipotek satışının yapılmamış olmasının bu sonucu değiştirmeyeceği, sırf ipotek şerhinin tapudan fek edilmemesi nedeniyle aynı ipoteğe bağlı olarak, borçlunun alacaklı nezdinde doğmuş doğacak tüm borçlarının teminatını oluşturmayacağı gibi, tahsilde tekerrür olmamak üzere takip başlatılmış olmasının da bu sonuca etkili olmayacağı-