Hakkın özünden vazgeçme/feragat-

İcra takibinden feragat edilmesinin sonuçları-

“İlamdan doğan alacak haklarım saklı kalmak kaydıyla ve yeniden icra takibi yapma hakkımı saklı tutarak icra takip hakkımdan şimdilik feragat ediyorum” şeklinde beyanda bulunmanın, hakkın özünden feragat anlamına gelmediği, esas haktan feragatın açık bir şekilde yapılması gerekli olduğundan, hakkın özünden değil, sadece takipten feragat edildiği, takipten feragate rağmen, esas hak, hukuki varlığını korumaya devam ettiğinden, alacaklının, alacağının tahsili için dava veya yeniden icra takibi yoluna başvurabileceği-

8. HD. 7.11.2016 T. 27083/15101

Alacaklının, "Takipten feragat ediyorum. Borçlu ile aramızda anlaştık. Dava konusu taşınmaza çöplük duvarını yapmak şartı ile takipten vazgeçiyorum. Dosyamın işlemden kaldırılmasını talep ederim." şeklindeki beyanında, alacaklının, takibe konu men'i müdahale ilamından kaynaklanan hakkın özünden feragat edildiğine dair net ve koşulsuz bir açıklama bulunmadığından, alacaklı bu beyan ile dosyasının işlemden kaldırılmasını istediğinden, takipten feragat ettiği, alacaklının söz konusu ilama dayanarak yeni takip başlatmasında bir usulsüzlük bulunmadığından, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesinin gerekeceği-

8. HD. 11.05.2015 T. 8050/10695 

İtiraza konu takibe dayanak yapılan aynı senetler için daha önce yapılan bu takipte alacağa ilişkin hakkında özünden vazgeçilmiş olduğundan aynı senetlere dayanarak yeniden takip yapılamayacağı-

12. HD. 20.06.2013 T. 15553/23217 

İlk takip zamanaşımı süresi içerisinde yapıldıktan sonra, yeni takip yapılmak üzere eldeki takip talebinden vazgeçmenin, hakkın özünden vazgeçme olarak nitelendirilemeyeceği-

. HGK. 22.11.1995 T. 12-814/1010 

Aynı ilâma dayanarak yaptığı önceki hatalı takipten vazgeçen alacaklının, yeni bir takip yapabileceği (önceki takipteki vazgeçmesinin, haktan vazgeçmeyi ifade etmeyeceği)– 

12. HD. 31.01.1995 T. 20/1087 

Hakkın özünden feragat edilmedikçe (sadece takibin durdurulması istendikten sonra) aynı takibe devam edilebileceği-

12. HD. 9.11.1991 T. 3316/11392