Hizmet alım sözleşmesi- 4735 s. Kamu İhale Sözleşmesi K. mad. 24-

Taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan tazminat bedelinin tahsili istemi- 4735 s. Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu mad. 24, sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksikliği ve işin tasfiyesine ilişkin olup, son fıkrasının ise götürü bedel işlerde, işin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşıldığı durumlarda uygulanmasının mümkün olduğu- İhalenin feshine kadarki bedeli alan davacının talep edebileceği başka bir hakkı bulunmadığı-

...

Davacı vekili; taraflar arasında 14/05/2015 tarihli sözleşme imzalandığını, müvekkilinin 01/06/2015 tarihinde sözleşme uyarınca işe başladığını, ancak ihalenin 07/07/2015 tarihinde mahkeme kararı ile iptal edildiğini, davalı kurumun müvekkiline kâr payı ödemediğini, sözleşme uyarınca müvekkilinin 01/06/2015 - 31/05/2016 tarihleri arasında davalıya hizmet vereceği ve davalının da müvekkiline 2.221.902,52 TL ödeme yapacağının hüküm altına alındığını, davalının sözleşmede belirtilen işleri müvekkiline yaptırması gerekirken eksik iş yaptırdığını, 4735 Sayılı Yasanın 24. maddesi uyarınca müvekkilinin davalıdan alacaklı olduğunu ileri sürerek, 75.000,00 TL'nin sözleşme fesih tarihi olan 07/07/2015 tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; davanın zamanaşımı süresi içinde açılmadığını, müvekkili kurumun mahkeme kararını uygulamak zorunda olduğunu, sözleşmenin müvekkilinin iradesi ile değil yargı kararı ile iptal edildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.....

Devamı için lütfen tıklayın…