Muvazaa sebebiyle iptal davası (TBK. mad. 19)- Borcun doğumu- Boşanma davasına sebep olan haksız fiil niteliğindeki eylemler-

Davalı borçlunun evlendikten sonra Kazakistan'a gittiği, başka bir bayanla yaşayıp, çocuğunun olduğu sabit olup, haksız fiil niteliğinde olan bu eylemler boşanma kararına gerekçe olduğuna göre borcun doğumunun boşanma davasının açıldığı tarihten önce olduğu- Diğer davalı borçlunun eniştesi olup, bedel farkı ile taşınmazın satıldığı göz önüne alındığında, TBK. mad. 19. uyarınca açılan muvazaa sebebiyle iptal davasının kabulü gerekeceği-

"...Mahkemece, muvazaa ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, BK'nın 19.maddesine göre açılan muvazaa sebebiyle iptal davasıdır. Mahkemece yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına uygun bulunmamaktadır....

Somut olayda, dava dayanağı davacı ile davalı borçlu B.G.'in 29.09.2010 tarihinde boşanma davası açtıkları, 08.03.2012 tarihinde boşanmalarına karar verilip, 13.03.2013 tarihinde kesinleşmiştir.Boşanma ilamı mali hükümleri içermektedir. Davalı borçlu ise diğer davalı 3.kişiye 23.08.2010 tarihinde dava konusu 744 ada 3 parsel sayılı taşınmazını 26.000,00 TL'ye sattığı görülmüştür. Dava konusu taşınmazın devir tarihindeki değeri 61.322,80 TL dir.

Ceyhan Aile Mahkemesinin 2010/593 esas, 2012/120 karar sayılı ilamında tarafların 2004 yılında evlendiği, davalı borçlunun evlendikten sonra Kazakistan'a gittiğini, başka bir bayanla yaşayıp, çocuğunun olduğu sabit olup, haksız fiil niteliğinde olan bu eylemler boşanma kararına gerekçe olduğuna göre borcun doğumu boşanma davasının açıldığı tarihten öncedir. Ayrıca diğer davalı Bayram, davalı Bilal'in eniştesi olup, bedel farkı ile taşınmazın satıldığı göz önüne alındığında, davanın kabulü gerekirken, reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir...."

17. HD. 27.02.2019 T. 11311/2206