Hükmün bozulması- İcranın iadesi-

Yerel mahkemece verilen ilk karar, 19. HD. tarafından herhangi bir bölümü onanmaksızın bozulduğundan tamamen ortadan kalktığı, mahkemece yeniden hüküm kurulurken davanın esası hakkında da hüküm kurulması gerekirken davanın esasına ilişkin bölümünün kesinleştiğinden bahisle sadece tazminat yönünden hüküm kurulmasının doğru olmadığı, İİK.’nun 40. maddesine göre ilk hüküm bozulmakla icranın iadesi gerekeceğinden mahkemece bozma üzerine yeniden verilen kararda işin esası hakkında karar verilmemesi durumunda ilamın icrasının mümkün olmayacağı, bu yanlışlığın re’sen bozma sebebi olduğu-