Orman Arazileri- Haksız Eylem- Zararın Tespiti-

Yaşamın sürekliliğinin gerektirdiği önem nedeniyle ormanlar, devlet koruması altında olması yanında, bu alanlara yönelik haksız eylemlerin Orman Kanunu'nun sair hükümleri uyarınca suç oluşturacağı ve cezai yaptırıma tabi tutulacağı- Orman arazilerinin farklı bir taşınmaz rejimine tabi tutulması karşısında, diğer taşınmazlar gibi alım satıma konu olamayacağı, bu nedenle haksız eylem sonucu uğranılan zararın, taşınmazın rayiç değeri olarak hesaplanamayacağı- Somut durumda; olayın üzerinden geçen zaman ve taşınmazın bulunduğu bölgenin koşullarının birlikte değerlendirilmesi ile; işgal edilen alana yığılan moloz miktarının kaç m³ olduğunun net bir şekilde tespit edilememesi karşısında, 11.600 m²'lik alana 23.200 m³ moloz döküldüğü belirlemesinden hareketle; öncelikle 1 m³ alana ne kadar moloz dökülebileceği daha sonrasında giderinin ne kadar olacağı oranlama yapılarak belirlenmesi ile eski hale getirme bedelinin tespiti gerektiği-