İstinaf dilekçesinin dosya arasına alınmaması-

Bölge Adliye Mahkemesi’nce, borçlu tarafından gerekçeli istinaf dilekçesi sunulmadığı gibi süre tutum dilekçesinde de istinaf sebebi ve gerekçesi gösterilmemiş olduğundan bahisle kamu düzeni ile sınırlı inceleme yapıldığı belirtilerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş ise de; borçlunun temyiz dilekçesinde gerekçeli istinaf dilekçesinin ön bürodan muhabere numarası ile süresinde gönderildiği, ancak ilk derece mahkemesince dosya arasına alınmadığından Bölge Adliye Mahkemesince değerlendirilemediği, bu durumun borçlu vekilinin temyiz dilekçesi ekinde sunduğu belgelerden anlaşıldığı, bu halde Bölge Adliye Mahkemesi’nce, gerekçeli istinaf dilekçesinin süresinde verildiği gözetilerek, gerekçeli istinaf isteminin incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-