Fiilen birbirinin devamı olan kredilerde borcun doğum tarihi-

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda "kredi sözleşmelerinin, önceki taahhüt ve sözleşme bağlantısı kuran bölümlerin boş bırakıldığından hukuken birbirlerinin devamı" olarak kabul edilmemiş ise de, borcun sıfırlandığı gün yeniden kredi çekilmesi ve kredi ilişkisinin hiç sekteye uğramadan devam etmiş olması gibi durumlar dikkate alındığında, her bir kredi sözleşmesinin fiilen birbirinin devamı olarak kabul edilmesi gerektiği ve bu bağlamda kredi sözleşmesinin teminatı olarak senedin de önceden doğan borç ilişkisinin de teminatı olduğunun ve bu durumda tasarrufun borcun doğumundan sonra yapıldığının kabulü gerektiği-

17. HD. 21.05.2019 T. 13412/6446

Not:Yüksek mahkememenin yukarıdaki içtihadindaki görüşü düşündürücüdür. Kanımızaca, banka ile yapılan kredi sözleşesinden doğan borç tamamen ödendikten (sıfırandıktan) sonra bankanın aynı kişi ile yapacağı yeni kredi sözleşmesi uyarınca doğan yeni borcun, borçlu tarafından ödenmememsi halinde bankanın açacağı tasarrufun ptali davasında "bankanın alacağınn önceki (ilk) kredi sözleşmesinin yapıldığı tarihte doğmuş sayılacağı" kabul edilemez...