Gemi ipoteğinin paraya çevrilmesi yoluyla takip- Rehin sözleşmesi- TTK kapsamında gemi ipoteği- Takip yolunun yanlış olması- Kamu düzeni- Süresiz şikayet-

Alacaklı tarafından başlatılan gemi ipoteğinin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte, şikayet konusu husus Bağlama Kütüğü’nün TTK kapsamında bir gemi sicili olup olmadığı ve Kütüğe kayıtlı gemi ve su araçları üzerinde gemi ipoteğinin kurulup kurulamayacağı noktasında toplanmakta olup, adı anılan dubanın ilgili Bağlama Kütüğü'ne kayıtlı olduğu hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığı- Taraflar arasında resmi yazılı şekilde düzenlenmiş rehin sözleşmesinin bulunduğu, bu sözleşmenin de Bağlama Kütüğü’ne kaydedildiği, ancak rehin sözleşmesinin ve Kütüğe kaydın TTK kapsamında düzenlenen gemi ipoteği niteliğinde kabul edilemeyeceği, sonuç olarak takip yolunun doğru olmadığı, bu husus kamu düzeninden olup resen inceleneceği ve süresiz şikayete tabi olduğu anlaşılmakla, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerektiği-