Yüklenicinin temliki işlemine dayalı tapu iptâli ve tescil isteği-

Davalı arsa sahipleri ile davalı yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde "yapı kullanma izninin" yüklenici tarafından alınacağının kararlaştırıldığı, dairelerin bitmiş vaziyette olup, binanın inşaat seviyesinin %99,50 olduğu, tadilat ruhsatı ile iskan alınmasının mümkün olduğu ve eksik imalat bedelinin arsa sahiplerine ödendiği, belediyece "projeye aykırılık" bulunduğundan iskan ruhsatı verilemediği, dava konusu bina ile ilgili olarak davacılar tarafından açılan tapu iptali ve tescil istemli davada mahkemece imalatın %98 oranında tamamlandığı, eksik işler bedelinin arsa maliklerine ödendiği gerekçesi ile davanın kabulüne dar verilen kararın kesinleştiği anlaşıldığından, mahkemece; davacı ile aynı durumda bulunan yükleniciden temlik alan 3. kişilerin açmış olduğu dava dosyaları getirtilip belirlenen eksik işler ve iskan ruhsatı ile ilgili bedelin arsa sahiplerine ödendiğinin tespiti halinde davanın kabulüne karar verilmesi, bu bedel yatırılmamış ise; mevcut inşaatın yasal hale getirilip getirilemeyeceğinin araştırılması; yasal hale getirilebilecekse bunun için gerekli iş ve işlemlerin ilgili belediyeden sorularak bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi; alınacak cevaba göre konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi kurulu vasıtasıyla mahallinde keşif yapılarak rapor alınmak suretiyle inşaatın yasal hale getirilmesi için gereken tüm masrafların ve oturma ruhsatı alınmasında gerekli masrafların tespit edilmesi, tespit edilen bedelin depo edilmesi için davacıya süre verilmesi, depo ettiği takdirde davanın kabulüne karar verilmesi, aksi halde davanın reddedilmesi gerektiği-