Taraflarca getirilme ilkesi- İspat yükü- Muris muvazaası- Tapu iptali ve tescili-

Muris muvazaasına ilişkin davada mahkemenin, kolluk tarafından bildirilen mahalli bilirkişileri dinleyip beyanlarını "tanık" beyanı olarak nitelendirmek suretiyle hükmüne esas alması isabetli midir?