İhalenin feshi- Satışın durdurulması-

İcra mahkemesine yapılan itirazın icrayı ve satışı durdurmayacağı, İcra mahkemesinin geri bırakılma isteminin reddine ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvuran borçlu veya üçüncü şahısın, takip konusu alacağın yüzde onbeşi nispetinde teminatı yatırmadığı takdirde de satışın durmayacağı- Usulüne uygun biçimde gerçekleşen ihaleden sonra icra takibinin iptal edilmesi, icranın geri bırakılması veya alacaklının takip dosyasından feragat etmesi halinde dahi bu hususların ihalenin feshi nedeni yapılamayacağı-