İdari hizmet sözleşmesi- Davacı ile davalı arasında işçi ve işveren ilişkisinin bulunmaması- Görevli mahkeme- Kamu düzeni- İş mahkemeleri-

Davalı personellerin idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmekte olduğu, söz konusu idari hizmet sözleşmesinin İş Kanunu hükümlerince düzenlenmiş bir iş sözleşmesi olmadığı, 3624 s. KOSGEB Kanunu'nun 18. maddesi gereğince, davacı kurumda çalışan personelin 657 s. Devlet Memurları Kanununa tabi olmadığı, ancak emekli kesenek ve kurum karşılıklarının 5510 s. K.’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre (Mülga T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi) yatırıldığı- Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerektiği, iş mahkemelerinin görev alanının 5521 s. İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. maddesinde belirtildiği, somut olayda, davalılar ile davacı KOSGEB arasında işçi ve işveren ilişkisinin bulunmadığından uyuşmazlığın çözümünde asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu-