Ferdileştirme işlemlerindeki hata- Tapu iptali ve tescili istemi-

Davacı tarafça kooperatif ortaklığına dayalı olarak davalı kooperatifçe ferdileştirme işlemlerindeki hata sebebiyle tapu iptali ve tescili istendiği anlaşılmış olup davanın kabulü halinde dava dışı kooperatif üyelerinin kooperatife karşı tazminat isteme hakkı doğacağından, davanın sonucundan davalı kooperatifin etkilenmekte olduğu- Mahkemenin, tapu maliklerine dahili dava yoluyla dava açılamayacağı gerekçesi doğru olmakla birlikte, kooperatife karşı husumet yöneltilemeyeceği gerekçesinde bir isabet bulunmadığı- Bu davada tapu kayıt malikleri mecburi hasım olarak davada bulunmak zorunda olduğundan, mahkemece, davacı vekiline dava konusu taşınmazların maliklerine karşı dava açması için süre verilmesi, dava açıldığında işbu dava ile birleştirilmesinin sağlanması, taraf delilleri toplanıp değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği-