Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

(Ek fıkra: 30/7/2003-4963/34 md.) Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

 

Mülga Maddeler

c)  Rey hakkından mahrumiyet:

 EMK. 61- «Bir cemiyet âzası, kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füruu ile cemiyet arasındaki bir işe veya dâvaya dair ittihazı lâzım gelen kararlarda rey veremez.»