Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa geçer.

Tescile karar veren mahkeme, vakfedilen taşınmazın vakıf tüzel kişiliği adına tescil edilmesini tapu idaresine bildirir.

Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu, özgülenen mal ve haklarla sınırlıdır.

 

 

Mülga Maddeler

EMK. 74/VI- «Bir vakfın tescili ile birlikte, vakfedilen malların mülkiyeti ve haklar vakfa intikal eder.»

74/VII-«Mahkemece, vakfedilen gayrimenkulün vakif tüzel kişiliği adına tescilini, re'sen ve derhal tabu idaresine bildirir.»