Tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça işlerinin yönetildiği yerdir.Mülga Maddeler

 D) İKAMETGÂH:

EMK. 49- «Hükmi şahsın ikametgahı, nizamnamesinde hilafına hükümler bulunmadıkça, muame- lelerinin tedvir olunduğu mahaldir.»