Her derneğin bir tüzüğü bulunur.

Dernek tüzüğünde derneğin adı, amacı, (...)(*) gelir kaynakları, üyelik koşulları, organları ve örgütü ile geçici yönetim kurulunun gösterilmesi zorunludur.

Dernek tüzüğü, kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz.

Dernek tüzüğünde düzenlenmemiş konularda kanun hükümleri uygulanır.
______________________________________

(*) Bu arada yer alan,"yerleşim yeri, kurucuları" ibaresi, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

Mülga Maddeler

 IV- Cemiyet ile nizamnamenin kanun ile münasebeti:

EMK. 56 - «Cemiyetin nizamnamesinde cemiyetin teşkilâtına ve âzasıyla münasebetine dair hükümler yok ise, aşağıdaki maddeler tatbik olunur.

Nizamname, kanunen tatbikleri mecburi olan kaidelerden ayrılamaz.»