Tüzel kişinin malvarlığı, kanunda veya kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça ya da yetkili organı başka türlü karar vermedikçe, en yakın amacı güden kamu kurum veya kuruluşuna geçer.

Bu malvarlığı olanak ölçüsünde daha önce özgülendiği amaç için kullanılır.

Hukuka veya ahlâka aykırı amaç güttüğü için kişiliği mahkeme kararıyla sona eren tüzel kişinin malvarlığı herhalde ilgili kamu kuruluşuna geçer.


 

Mülga Maddeler

 E)  ŞAHSİYETİN ZEVALİ / I- Malların tahsisi:

EMK. 50- «Zeval bulan hükmi şahsın malları, kanunda, nizamnamesinde veya tesis senedinde hilafına hükümler bulunmaz yahut selahiyettar uzvu hilafına karar vermiş olmazsa, gayesinin taallük ettiği hukuku amme müesseselerine intikal eder. Bu malların evvelki ciheti tahsisi, mümkün mertebe muhafaza edilir. Gayesi kanuna veya adabı umumiyeye mugayir olduğu için hakim tarafından feshedilen hükmi şahsiyetlerin malları hilafına dair olan şartlara bakılmaksızın, hukuki amme müessesesine intikal eder.»