Mahkemenin verdiği karar, tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde, başvuran veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilebilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü veya ilgililer, vakfın kurulmasını engelleyen sebeplerin varlığı hâlinde iptal davası açabilirler.


 

Mülga Maddeler

II- Vakfın şekli

EMK. 74/III:«Tescil kararın tebliği tarihinden itibaren, Vakıflar Genel Müdürlüğü iki ay içinde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurabilir.»