8 inci maddenin bir ve ikinci fıkraları ve 9, 11, 16 ve 359 uncu maddelerin icra dairelerine ait hükümleri iflâs idaresi hakkında da uygulanır. (Ek: 28/2/2018-7101/9 md.) İflas idaresi, iflas masasına kabul edilen alacaklılara, talepleri hâlinde iflas tasfiyesinin seyri ile müteakip işlemlerin planı ve takvimi hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.(*)

(Ek ikinci fıkra: 9/11/1988  - 3494/46 md.; Mülga: 2/3/2005-5311/28 md.)

İcra mahkemesi, iflâs idaresi üzerinde gözetim yetkisine sahip olup gerektiğinde iflâs idaresini teşkil edenlerin görevine son verebilir. İcra mahkemesi, görevine son verilen veya istifa edenin yerine, önceki adaylar arasından 223 üncü maddedeki esaslar dairesinde yenisini seçer.

İflâs idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri gelen zarardan sorumludurlar. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır.

İflâs idaresini teşkil edenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar.
___________________________________________________________________

(*) 7101 s. Kanunla yapılan değişiklikle, bu maddenin 1. fıkrasına son cümle eklenmiştir.