SSK.’nun prim alacağının tahsili için -6183 sayılı Kanun gereği- yapılan takipteki ihalenin feshi (iptali) isteğinin iş mahkemesinde inceleneği-

3917 sayılı Yasa ile değişik 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 80/VI ve İİK. 134. maddeleri gereği, kurum alacaklarının tahsili ile ilgili 6183 sayılı Yasanın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde iş mahkemeleri görevlidir. Somut o ...