Mahkemece davalının savunması ve anılan mahkeme kararının gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde davanın reddine karar verilmesinin gerekeceği-

Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Babaeski Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 13.05.2008 gün ve 2006/268 E., 2008/128 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzer ...