Kesin hükmün ve zamanaşımı konularının birlikte tartışılabileceği-İradenin fesada uğratılması hususu, bir iptal davası, yani feragatin feshi davası olarak açabileceği gibi, davacı aynı dava içinde de feragatinin; hata, hile veya ikrah nedeniyle geçersiz olduğunu savunabileceğinden; ayrıca dava açma zorunluluğunun olmayacağı-

Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Nazilli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın kısmen kabul ve reddine dair verilen 18.11.2009 gün ve 2007/121 E., 2009/225 K. sayılı kararın incelenmesi davalıla ...