834 sayılı parsel bakımından ise herhangi bir soruşturma gerçekleştirilmediğinden, 834 sayılı parsel başında keşif yapılarak yerel bilirkişiler ile taraf tanıklarının dinlenmesi, davalıların taşınmaza müdahale edip etmediklerinin açıklığa kavuşturulması, uzman bilirkişiden keşfi izlemeye yarayan krokili rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesinin gerekeceği-

Taraflar arasındaki “çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve ecrimisil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 22.05.2008 gün ve 2007/209 E., 2008/96 K. sayılı kararın incelenmes ...