Davacının elma ağaçları dikip sulanmasını istediği yer, kesinleşen orman tahdidi içinde kaldığından, bu yerden işgal ve faydalanma suç oluşturduğundan, dayandığı hakkın hukuken korunabilir bir menfaate dayanmadığı-

Taraflar arasındaki “genel suya elatmanın önlenmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; N.hak Sulh Hukuk Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 28.12.2009 gün ve E:2006/115, K:2009/85 sayılı kararın incelenmesi davacı A. Sarı vekili tar ...