Kadastro tespitine itiraza ilişkin davada, dava konusu taşınmaz mal başkasına devredildiğinden, davaya devralan kişinin devam edeceği, bu nedenle taşınmazı satın alanın davaya usulüne uygun bir şekilde dahil edilerek işin esası hakkında hüküm kurulması gerekeceği-

Taraflar arasındaki “kadastro tespitine itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya Kadastro Mahkemesi’nce davanın reddine  dair verilen 22.03.2011 gün ve 506-407 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerin ...