Anataşınmazın yapımı sırasında mimari projeye aykırı olarak her iki bodrum katın bina çekme mesafesi alanında, kuzey ve batı cephelerinde birer aks büyütülerek yapıldığı ve bu alanların davalı tarafça kullanıldığı, belirtilen bu yerlerin anataşınmazın ortak yerlerinden olduğu ve davacı açıkça ortak alanlara el atmanın önlenmesini talep ettiğinden bozma ilamında belirtilen kısımların da davaya konu edildiği açık olduğu- Teknik bilgi sahibi olması beklenmeyen davacının mimari projeye aykırılığı ortaya koyması, mahkemece bu aykırılığın tam olarak ne şekilde gerçekleştiğinin ancak yapılan teknik incelemeyle ortaya çıkabileceğinden tespit edilen hususların dava kapsamında yer aldığının kabulü gerekeceği-

Taraflar arasındaki "elatmanın önlenmesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 18.3.2010 gün ve 2008/2241 E.,2010/451 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenil ...