Çizilmiş cirolar -TTK. 702 (şimdi; Yeni TTK. mad. 790) uyarınca- yok hükmünde olduğundan, ciro-ları çizilenlerin, bu çek nedeniyle sorumlu tutulamayacakları—

İİK’nun 4949 sayılı Kanunla değişik 170/son maddesinde «borçlunun imzaya itirazının kabulüne karar verilmesi halinde, takip yapmakta kötüniyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklının senede dayanan alacağın % 20’sinden aşağı olma-mak üzere t ...