Kavramlar
tapu sicili
Tapu kaydına baba adının eklenmesine ilişkin davada mülkiyet nakline yol açmamak için tapuda malik görünen kişi ile düzeltilmesi istenen kişinin aynı kişi olduğunun şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatlanmasının gerekeceği-

Taraflar arasındaki "tapu kaydına baba adının eklenmesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Karamürsel Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 18.11.2005 gün ve E:2005/202, K:2005/409 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili ...
Kavramlar
tapu sicili