5700 parsel sayılı taşınmazın teknik bilirkişi N. Değerli'nin 12/05/2010 havale tarihli krokili raporunda sarı renk ile taralı olarak belirtilen 44,84 m2 lik kısmına tecavüz oluşturduğu, davalı taraf her ne kadar savunmasında bir tecavüz mevcut ise tecavüzlü kısmın uygun bir bedel karşılığında davacıya ait olan tapusunun iptali ile davalı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini savunma yolu ile istemiş ise de, yine aldırılan uzman bilirkişi raporlarından tecavüzlü alanın içinde bulunan yapıların dava tarihi itibari ile değerinin 1366,38 TL , tecavüzlü olan 44,84 m2 lik kısmın ise dava tarihi itibari ile değerinin 4484,00 TL olduğu ve yapıların değerinin tecavüzlü yerin değerinden açıkça fazla olmadığı, ayrıca tecavüzlü kısımda bulunan yapı ve duvarın yıkılmasını fahiş zarara yol açmadığı davalının taşınmazında yapılan yapının ev özelliğinde olmadığı, sundurma -dam şeklinde yapıldığı ve bir sisteme göre yapılmamış olduğundan davalının , kendi arsa hudutlarını baz alarak yeniden yaptırmasının mümkün olduğu anlaşılmakla, temliken tescil koşullarının davalı yararına da gerçekleşmediği anlaşılmakla, davacının men i müdahale davasının kabulüne ve davalının davacı taşınmazına yaptığı tecavüzün önlenmesi ile , tecavüzlü alanda bulunan duvarın kalline ve davalının temliken tescil talebinin reddine,...” karar verilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “E.tmanın önlenmesi ve kal” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Muğla Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne, davalının temliken tescil talebinin reddine dair verilen 24.02.2011 gün ve 2009/446 E.-2011/154 K. sayılı kar ...